شنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
Saturday, 18 May 2024

پذیرش

زيرسيستم پذيرش:

عمليات مهم ورود اطلاعات بداخل سيستم از طريق سيستم پذيرش صورت مي‌پذيرد، به همين دليل روشهاي كنترل و صحت ورود و ثبت اطلاعات در اين سيستم در بالاترين حد ممكن بايد طراحي شده است .

واحدهاي پذيرش در ساختار تشكيلاتي هر واحد درماني نوعاً محور قضاوت مراجيعن نسبت به كارآيي آن واحد درماني محسوب مي‌شوند، لذا از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند. سيستمي كه به منظور گردش كار اين واحد طراحي شده است همواره به گونه‌اي می باشد كه از سرگرداني و اتلاف وقت مراجعين و رفت و آمدهاي غيرضروري آنان در واحد درماني بكاهد تا بدين ترتيب نخستين گام در جهت جلب رضايت بيماران برداشته شود.

مسئول پذيرش بيمارستان از طريق سیستم  مستقر در قسمت پذيرش به اطلاعات ذيل دسترسي دارد:

تشكيل پرونده اوليه براي بيماران

دسترسي به اطلاعات كامل بيماران و وضعيت بخشهاي مختلف در هر لحظه

دسترسي به پرونده قبلي بيماران مراجعه‌كننده

دسترسي به اطلاعات مورد نياز در مورد پزشكان

ارائه ليستهاي چاپي به قسمتهاي مختلف براساس نياز هر قسمت

شماره‌دهي خودكار به پرونده‌هاي جديد

پذيرش مراجعات مكرر با شماره پرونده قبلي

عدم پذيرش يك بيمار با شماره پرونده‌اي متفاوت

امكان مشاهده و انتخاب سابقه بستري بيماران پيش از پذيرش

تطابق كامل اطلاعات پذيرش با آخرين استانداردها

چاپ فرم پذيرش توسط سيستم

جلوگيري از حذف اطلاعات ثبت شده و سوء استفاده از سيستم

كنترل كامل بر عملكرد كاربران سيستم

چاپ برگه تعيين نوبت بستري و عمل جراحي

امكان بازگرداندن بيمار ترخيصي به وضعيت بستري

امكان دريافت آمار و گزارشهاي متنوع از اطلاعات بيماران بستري و ترخيصي هر بخش و بيمارستان

امكان دريافت آمار و اطلاعات متنوع از وضعيت تختهاي بيمارستان