دوشنبه, ۰۷ اسفند ۱۴۰۲
Monday, 26 February 2024

مزاياي سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS)  فارسا

بطور‌كلي سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS)  فارسا داراي مزاياي زير مي‌باشد.

1-      منافع کمي: منافع مالي هستند که کاملا قابل اندازه گيري بوده و پس از راه اندازی نرم افزار فارسا کاملا مشهود میباشد .

2-      منافع کيفي: داده‌هاي صحيح و دقيق، ارسال سريع داده‌ها، افزايش قابليت دسترسي و ارتباط بين اجزاء مختلف داده‌ها مزايايي هستند که جر مزایای نرم افزار فارسا میباشد

 منافع استراتژيک: در درازمدت برای مراکز بهداشتي و درماني مهم و اساسي هستند. جمع‌آوري و تحليل داده ها مزيت ويژه‌اي براي مراکز بهداشتي و درماني و بیمارستانها محسوب مي‌شوند که در طولاني‌مدت پايه و اساس برنامه‌ريزي استراتژيک و تحقيقات بهداشتي و پزشکي و مدیریتی مي باشند.

 

 

 

كاربرد سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS)  فارسا در حوزه‌هاي سيستم بهداشتي و درماني براي بيماران، پرسنل بهداشتي درماني، و مديران داراي مزاياي زير مي‌باشد.

 

1-      بيماران: براي بيماران، فناوري ارتباطات و اطلاعات تأثيرات مستقيم و قابل رويتي در نحوه تعامل آنها با سيستم بهداشتي درماني و تجربه آنها به عنوان مشتريان خدمات بهداشتي درماني دارد.  بر اين اساس، سوابق مربوط به بيمار هميشه و بسرعت در دسترس کارکنان قرار خواهد گرفت و کيفيت سوابق تغييري نخواهد کرد، در عوض بيماران نيز با مشاهده سيستمهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات با کيفيت بالا، به کارکنان مطمئن‌تر مي‌شوند .

 پرسنل بهداشتي درماني: پرسنل بهداشتي درماني سيستم‌هاي جديد، سريع، و ايمن فناوري ارتباطات و اطلاعات را در اختيار خواهند داشت تا از کار روزمره آنان پشتيباني کنند. بدين ترتيب آنان قادر خواهند بود پيشينه بيمار مورد نظر را بازبيني و طرحهاي مراقبت از وي را برنامه‌ريزي، داروها را تجويز، آزمايشها را بررسي و نتايج آن را سريعاً و به راحتي مشاهده کنند.

 مديران بهداشتي درماني: تأمين داده‌هاي صحيح و معتبر (مالي و باليني)، تعيين نيروي کار بهتر، و اداره منابع راحتتر مي‌شود. نظارت باليني افزايش مي‌يابد و سطح کيفيت مراقبت از بيماران ارتقاء مي‌يابد. سلامت عمومي، طرح‌ريزي خدمات براي مردم، و نيز عمليات آماري و تحليلي بر اساس داده‌هاي با کيفيت بهتر خواهد بود .

بنابراين با توجه به موارد فوق‌الذكر، موارد زير را بطور خلاصه مي‌توان بعنوان مزايايي سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS) فارسا ذكر نمود.

 ايجاد مديريت علمي در اداره بيمارستان

 ايجاد نظم منطقي در واحدهاي مختلف

 افزايش سرعت و دقت در ارائه خدمات شامل؛ پذيرش، بستري، ترخيص، خدمات کلينيکي و پاراکلينيکي، خدمات اداري و مالي

 ارتقاي كيفيت خدمات درماني به همراه افزايش رضايت‌مندي گيرندگان خدمات

افزايش دقت در تهيه، ثبت، نگهداري و ارسال به موقع گزارشهاي درماني

سامان دادن به جمع‌آوري، تفکيک و استخراج اطلاعات بيمارستاني

بهبود اقتصاد و درمان با صرفه‌جويي در وقت پرسنل و جلوگيري از هدر رفتن مواد مصرفي و دارويي

افزايش امکان کنترل مديريت بر فعاليت هاي روزمره بيمارستاني

امکان دسترسي به آخرين اطلاعات بخش‌هاي مختلف و نظارت مستقيم بر امور بيمارستان

امکان تهيه گزارشهاي مختلف مديريت

كاهش تخلفات پزشكي: از آنجا كه در سيستم HIS ثبت ساعات و فعاليت‌هاي پزشكي، دقيق و غيرقابل تغيير است، به طور حتم تخلفات پزشكي نيز در سطح بيمارستان‌ها كاهش مي‌يابد.

كمك به انجام فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي در بيمارستان