سه شنبه, ۰۵ تیر ۱۴۰۳
Tuesday, 25 June 2024

خدمات بخش

زيرسيستم  بخش و پرستاري:

در اين سيستم در قسمت ورود دستور، درخواستها و نتايج اقدامات پرستاري مثل راديوگرافي يا عمل جراحي در ايستگاه پرستاري وارد مي‌گردد. يك ويژگي سيستمهاي ورود دستور آن است كه پزشكان يا پرستاران بايد دستورات را خودشان وارد كنند و نتايج مربوطه بطور خودكار وارد پرونده پزشكي يا پرستار ي مي‌شود. اقدام مورد درخواست در سيستم ثبت شده و مصرف‌كننده به آن دسترسي دارد باوجود يك سيستم ورود دستور خوب، فرايند مراقبت بهبود كيفي يافته و راحتتر در دسترس خواهد بود. بعلاوه افراد درگير در زنجيره ارتباط شفاهي-كتبي كاهش مي‌يابد. در اين زيرسيستم حتي پرستاران قادر به ورود اطلاعات در زمان و مكان حدوث اطلاعات در نزديك بيمار مي‌باشند. پرواضح است كه برنامه‌هاي ثبت اطلاعات در نقطه ارائه مراقبت، كيفيت و دسترسي به اطلاعات را افزايش مي‌دهد.                

هريك از بخش هاي موجود در بيمارستان با استفاده از كامپيوتر مستقر در بخش، امكانات ذيل را در اختيار دارد.

ارتباط بخش با قسمت هاي پاراكلينيكي مختلف جهت رزرو و يا پذيرش بيمار

رؤيت پرونده بيمار در بخش به صورت كامل (‌گزارش راديوگرافي، آزمايشات و نتيجه آنها، ‌داروهاي مصرفي، عمل هاي     انجام شده در اطاق عمل، و غيره)

ارتباط بخش با داروخانه

تعیین برنامه رژیم غذایی بیماران

ارتباط بخش با واحد پذيرش بيمارستان جهت جابجايي بيماران

ارتباط بخش با واحد حسابداري

برنامه رژیم غذایی بیماران

امکان ثبت مشخصات پذیرش بیماران سرپایی و بستری
امکان ثبت کارت اورژانس
امکان ثبت مشخصات زایمان
امکان ثبت اطلاعات نوزا د بیمار
امکان دسترسی به سوابق مراجعات بیماران سرپایی
امکان ثبت فعالیت های پرستار
      بخش Stock امکان کنترل
امکان ارتباط بدون کاغذ با انیار
امکان ارسال درخواست بدون کاغذ به واحد های پاراکلینیکی
امکان مشاهده بدون کاغذ جوابهای آزمایشگاهی و خدمات تصویری
امکان دسترسی به فایلهای صوتی جوابدهی بیماران
امکان ثبت رژیم غذایی بیماران
امکان ثبت گزارشات پرستاری به همراه امضاء دیجیتال
امکان چاپ دستبند بیمار ونوزاد

امکان مشاهده کارت خدمات ثبت شده بیماران 
 امکان ثبت جابه جایی بیماران در بخش 
امکان اعلام خروج بیمار به سایر بخشهای مالی ودرمانی 
 امکان ثبت علل مراجعه و پذیرش بیمار در بخش 
امکان مشاهده لیست بیماران معرفی شده به بخش 
امکان ثبت تعداد تخت فعال 
امکان اولویت بندی درخواستهای بیماران 
امکان تعیین وضعیت درخواستهای بیماران (Charge Dc Error)
امکان اخذ گزارشات متنوع مالی درمانی تشخیصی موجودی کاردکس 
امکان کنترل صندوق پیام کاربران 
امکان ثبت خطاهای عملیاتی پرسنل