سه شنبه, ۰۵ تیر ۱۴۰۳
Tuesday, 25 June 2024

. امکان ثبت مشخصات کلیه پرسنل
.(تعریف اطلاعات پرسنلی همکاران(پزشک، پرستار، مالی و غیره
.تعریف اعتبارات اضافه کاری ، انواع خدمت، مدرک تحصیلی بر حسب تاریخ اجرا
.تعریف دستور العمل های نظام نوین پرداخت
.تعیین امتیاز رضایت از خدمت پرسنل
. تعریف دستور العمل های محاسبه مالیات


. تعریف درصد تسهیم درآمد حاصل از سرویسهای درمانی
. انتقال و تسهیم درآمد
.محاسبه مبلغ مشارکت
.( محاسبه و تخصیص مبالغ به(پزشک، پرستار، پرسنل و غیره
.(محاسبه و تخصیص مبالغ متعلقه به همکاران(پزشک، پرستار، مالی و غیره
. لیست پرداخت همکاران به صورت جدول، دیسکت و فیش بانکی
.امکان پرداخت اضافه کاری ، حق لباس، پاداش و غیره
.گزارشات متنوع و اختصاصی بر اساس انواع سرفصل های پرداخت
.امکان اخذ فیش پرداختی پزشکان